PORADNIK DLA KLIENTÓW ŚREDZKIEJ WODY SP. Z O.O.

 

 1. PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

Jeżeli zamierzają Państwo doprowadzić wodę do swojej nieruchomości lub odprowadzić ścieki należy wykonać następujące czynności:

 

 1. UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE.

 

     2. ZLECIĆ WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

 

     3. UZGODNIĆ PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY LUB SIECI WODOCIĄDOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

 

     4. DOKONAĆ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

 

     5. DOKONAĆ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (PRZED ZASYPANIEM) PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  I/LUB KANALIZACYJNEGO.

 

     6. DOKONAĆ ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  I/LUB  KANALIZACYJNEGO.

 

 1. POZOSTAŁE PROCEDURY

 

 1. MONTAŻ WODOMIERZA – PODWODOMIERZA DO CELÓW OGRODOWYCH.

 

 1. ZASADY ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ ŚREDZKĄ WODĘ SP.Z O.O. URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

I

 1. UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 

W tym celu, należy dostarczyć do Sekretariatu  Średzka Woda Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43,  tel.  71 3172059 następujące dokumenty:

 

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych ze wskazaniem (dostępny na stronie www.sredzkawoda.pl  lub w Dziale Obsługi Klienta ) :
 • rodzaju działalności ( w przypadku firm),
 • celu przeznaczenia wody
 • ilość odprowadzanych ścieków.

      2. Egzemplarz mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:500 z zaznaczoną Pana(i) działką obejmującej swym zasięgiem pobliskie sieci wodno-kanalizacyjne (w sytuacjach, gdy nie ma możliwości uzyskania map w skali l:500 dopuszcza się mapy w skali l:1000).

 

      3. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości  (dostępny na stronie www.sredzkawoda.pl  lub w Dziale Obsługi Klienta)

    

Spółka w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wydaje „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”

      2. ZLECENIE WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

 

Projekt należy zlecić tylko osobie z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi.

 

      3. UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZY LUB SIECI WODOCIĄDOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

    W sekretariacie Średzkiej Wody Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, należy złożyć wraz z pismem przewodnim minimum dwa egzemplarze projektu  budowlanego  wykonanego  na podstawie otrzymanych warunków technicznych przyłączenia.

 

    Termin uzgodnienia: do 14 dni od daty złożenia do Średzkiej Wody Spółka z o.o. projektów technicznych.

  Wydaniem warunków technicznych oraz uzgodnieniem projektów zajmuje się Dział Techniczny tel. 71 372 059 wew. 18 ,19. 

 

      4. WYKONANIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

 

Należy zgłosić się z uzgodnionym Projektem Budowlanym do Działu Eksploatacji  Średzka Woda Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, tel. 71 317 20 59 wew. 24  w celu złożenia zlecenia lub spisania umowy o przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej -(dostępny na stronie www.sredzkawoda.pl  lub w Dziale Obsługi Klienta).

Budowę przyłącza można zlecić Średzkiej Wodzie lub wykonać we własnym zakresie ( zlecić innej firmie ),natomiast  roboty na czynnych sieciach wodociągowych będących w eksploatacji Średzkiej Wody Sp. z o.o., w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, wykonywane są tylko i wyłącznie przez Średzką Wodę Spółka z o.o. w Środzie Śląskiej.

Montaż i zaplombowanie wodomierza następuje po odbiorze technicznym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz spisaniu stosownej umowy - Dział Obsługi Klienta  Średzka Woda Sp. z o.o.  ul. Sikorskiego 43 , tel.  71 3173 296 lub 71 317 20 59  wew. 20 lub 21

UWAGA I:

Obowiązkowa jest legalizacja wodomierzy lokalowych  po 5 latach użytkowania na koszt Odbiorcy usług.

Legalizacji wodomierzy głównych dokonuje Średzka Woda Sp. z o.o. na swój koszt.

UWAGA II:

 

W przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do kanalizacji należy wybudować zbiornik na nieczystości płynne.

Wywóz nieczystości płynnych można zlecić Średzkiej Wodzie lub innej firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie tej  działalności..  

 

Obowiązkiem każdego użytkownika zbiornika nieczystości płynnych jest posiadanie odpowiednich dokumentów na wywóz nieczystości płynnych przez firmę uprawnioną do tego typu działalności.  

 

      5. DOKONIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (PRZED ZASYPANIEM) PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  I/LUB KANALIZACYJNEGO.

 

 Przed zasypaniem wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zgłosić przyłącze do odbioru częściowego w Dziale Obsługi Klienta  Średzka Woda  Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43 , tel.  71 317 20 59 wew. 20. Dodatkowo należy dostarczyć projekt techniczny wykonanego przyłącza. Pracownik Średzkiej Wody Sp. z o.o.  sprawdza przyłącze pod względem technicznym oraz pod względem zgodności wykonania z Projektem Technicznym. Po spełnieniu w/w warunków przeprowadzony jest odbiór techniczny – częściowy oraz spisana jest stosowna umowa.  Po podpisaniu umowy zostanie zamontowany wodomierz i  rozpocznie się dostawa wody i /lub odbiór ścieków..

 

        6. DOKONANIE ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  I/LUB  KANALIZACYJNEGO.

 

Po wykonaniu w budynku wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy zgłosić przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne do odbioru końcowego w Dziale Obsługi Klienta  Średzka Woda Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, tel. 71 31720 59 wew. 20. Spółka uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż  7 dni od daty zgłoszenia. Pracownik Średzkiej Wody Sp. z o.o.  sprawdza przyłącza pod względem włączenia do instalacji wewnętrznej oraz zgodności wykonania  z projektem budowlanym. ( Wniosek o odbiór / przegląd techniczny / przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego dostępny na stronie www.sredzkawoda.pl  lub w Dziale Obsługi Klienta )

Średzka Woda Spółka z o.o. wystawia protokół odbioru technicznego - końcowego. Protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

W celu otrzymania protokołu należy: dostarczyć do Średzkiej Wody  Sp. z o.o. mapę z naniesioną inwentaryzacją geodezyjną przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacji sanitarnej w skali 1:500

UWAGA:

Na etapie odbioru końcowego, jak również przed zasypaniem zastrzega się możliwość dokonywania sprawdzeń drożności, szczelności itp. wykonanych połączeń wodociągowo  – kanalizacyjnych.

II

 1. MONTAŻ WODOMIERZA – PODLICZNIKA DO POBORU WODY ZUŻYTEJ BEZPOWROTNE.

W tym celu, należy dostarczyć do Sekretariatu  Średzka Woda Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43,   tel.  71 3172059 następujący dokument:

Średzka Woda Spółka z o.o., ul. Sikorskiego 43 wyda Warunki dotyczące montażu podlicznika oraz zasad rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku poboru wody bezpowrotnej.

Po wykonaniu montażu podlicznika należy zgłosić go do odbioru i zaplombowania w Dziale Obsługi Klienta tel. 71 317 20 59wew. 20.

Rozliczanie ilości wody, która nie trafiła do kanalizacji sanitarnej nastąpi po  dokonaniu odczytu. Podlicznik musi posiadać ważną legalizację.

Wskazania podlicznika, są podstawą do rozliczeń kiedy spełniają wymagania metrologiczne. Muszą mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

Wymiana podlicznika, w związku z legalizacją ponowną powinna nastąpić nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji staraniem i na koszt odbiorcy .

Przedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wydaje warunki zamontowania dodatkowego wodomierza (do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody).

 

 

      2. ZASADY ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ ŚREDZKĄ WODĘ SP. Z O.O. URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

 

 

Zasady odpłatnego przejmowania przez Średzką Wodę Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.)

 

 1. Cel i zakres: realizacja budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska.
 2. Przekazujący: osoby prawne lub fizyczne, które wybudowały lub planują budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej częściowo z własnych środków.
 3. Warunki ubiegania się o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:
 1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy na przekazanie wybudowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub przekazanie urządzeń w budowie. We wniosku określa się długość sieci i ilość potencjalnie zasilanych działek,
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej (1 egzemplarz) + prawomocne, ważne pozwolenie na budowę sieci wod/kan.
 1. Warunki przyjęcia do eksploatacji i na stan majątkowy Spółki Średzka Woda budowanych sieci:
 1. zawarcie umowy,
 2. wywiązanie się Przekazującego z zapisów umowy.
 1. Warunki rozliczenia finansowego z uwzględnieniem wskaźników efektu ekologicznego i efektywności kosztowej.
   1. Podstawą do rozliczeń finansowych jest kosztorys inwestorski w przypadku planowania budowy, lub powykonawczy w przypadku istniejącej sieci,
   2. Do odtworzenia infrastruktury drogowej zobowiązany jest Inwestor własnym staraniem i kosztem w porozumieniu i na warunkach uzgodnionych z Zarządca drogi/ nieruchomości.
   3. Procentowa wartość udziału finansowego Spółki Średzka Woda uzależniona jest od długości sieci i liczby potencjalnie zasilanych działek (wg. tabeli poniżej),

           Długość sieci                     do 100 mb            pow. 100 mb do 200 mb             pow. 200 mb do 300 mb i powyżej

                                  Liczba działek                                         

                                                 1                                     40%                                   30%                                                   20%

                                                 2                                     30%                                   20%                                                   10%
                                         3 i więcej                               40%                                   20%                                                   10%
 

 1. Środki przeznaczane na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę w ramach przedmiotowych umów zostaną określone w rocznym planie inwestycyjnym.
 2. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Spółkę zostanie podana do publicznej wiadomości do końca lutego każdego roku.
 3. Kolejność podpisanych umów zależeć będzie od kolejności składanych wniosków oraz wyczerpania przeznaczonych przez Spółkę środków finansowych.

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309
BDO: 000147558
sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska;

2. wszystkie informacje dot. ochrony  Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod linkiem: RODO.