INFORMACJA  

W związku z pojawiającymi się często  pytaniami mieszkańców odnośnie własności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska, Spółka Średzka Woda pragnie wyjaśnić nurtujące zagadnienia.

Zagadnienie własności przyłączy reguluje  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie ze wskazaną ustawą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne są własnością właścicieli nieruchomości. Realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Przyłącze wodociągowe jest definiowane jako  odcinek pomiędzy siecią wodociągową ( początek przyłącza to wpięcie do sieci wraz zasuwą przyłączeniową ) a zaworem za wodomierzem.  ( rysunek nr  1 kolor niebieski)

Przyłącze kanalizacyjne jest definiowane jako  odcinek pomiędzy siecią kanalizacji sanitarnej ( początek przyłącza to wpięcie przez trójnik/ tzw. siodło lub wpięcie do studni kanalizacji sanitarnej ) a studnią rewizyjną, która  znajduje  się  najbliżej nieruchomości właściciela ( rysunek nr 1 kolor czerwony ) lub, w przypadku braku studni rewizyjnej, przyłącze kończy się na granicy nieruchomości  ( rysunek nr 2 ).

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym właściciele nieruchomości powinni  zabezpieczyć odpowiednio przyłącza, zwłaszcza wodociągowe, przed  uszkodzeniami mechanicznymi jak i niskimi temperaturami poniżej 0 stopni. Brak zabezpieczenia może skutkować uszkodzeniem przyłącza  pod wpływem niskiej temperatury.  Koszty naprawy będzie ponosił właściciel nieruchomości .

Pragniemy również przypomnieć , że  Spółka nie odpowiada za kanalizację deszczową. Kanalizacja ta jest w zarządzie Gminy Środa Śląska.  Spółka może dokonać wymiany naprawy kanalizacji deszczowej tylko na podstawie zlecenia złożonego przez Gminę Środa Śląska.

 

Z fakturą elektroniczną taniej

Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. informuje Odbiorców Usług, że od dnia 24 lipca br. opłaty abonamentowe będą zróżnicowane w zależności od formy otrzymywanej faktury. Dla odbiorców usług rozliczanych wodomierzem o przepływie do 10m3/h i odprowadzających ścieki bytowe miesięczne opłaty abonamentowe wynoszą:

                                Abonament za wodę Abonament za ścieki Razem

Faktura paierowa                  5,50                         5,14                    10,64               

Faktura elektroniczna          4,58                         4,22                     8,80                                         

Różnica w opłacie miesięcznej wynosi 1,84 zł. Usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców są fakturowane w okresach dwumiesięcznych. Przejście na fakturę elektroniczną pozwoli zaoszczędzić w okresie rozliczeniowym 3,68 zł.

Aby otrzymywać faktury elektroniczne należy wypełnić oświadczenie i przesłać je do Spółki w formie papierowej lub elektronicznej. Oświadczenie znajduje się na stronie Spółki sredzkawoda@srodaslaska.pl w zakładce Pliki do pobrania , pkt 16, link do oświadczenia https://www.sredzkawoda.pl/file/public/0342fd68-3c0a-11e9-9efb-525400e16d32/oswiadczenie-do-faktur-i-sms.pdf  lub bezpośrednio na stronie pod linkiem https://www.sredzkawoda.pl/zgoda-na-wyst-faktur-droga-mailowa

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną zapewnia pewność i szybkość dostarczenia oraz wygodną formę przechowywania. Zachęcamy Odbiorców Usług do skorzystania z tej formy otrzymywania faktur.

                                                                                          

20.08.2020r.

Zmiana zasad telefonicznej obsługi klienta w Średzkiej Wodzie.

UWAGA: Stan wodomierza w przypadku, kiedy  Inkasent  Średzkiej Wody nie miał dostępu ( Odbiorcy nie było w lokalu ) do wodomierza, można zgłosić  w następujący sposób :

 

  1. Zgłosić pod linkiem https://www.sredzkawoda.pl/odczyty-wodomierzy
  2. Przesłać na adres e-mailowy sredzka_woda@srodaslaska.pl z podaniem w treści e-maila numeru nabywcy .
  3. Zgłosić telefonicznie pod nr tel. 71 3173296 podając numer nabywcy (warunek konieczny ).

 

Wszelkie informacje związane z kontem Odbiorcy Usług zostaną udzielone tylko po podaniu numeru nabywcy. Informacje nie będą udzielane na podstawie imienia                     i nazwiska Odbiorcy lub adresu Odbiorcy.

 

Ośmiocyfrowy numer nabywcy znajduje się w prawym górnym rogu faktury,  w przypadku kiedy faktura nie posiada adresu korespondencyjnego /  w lewym górnym rogu kiedy faktura zawiera adres korespondencyjny. 

Na fakturze wystawionej przez Inkasenta  numer nabywcy znajduje się w lewym górnym rogu.

 

Wprowadzone zmiany maja na celu eliminowanie omyłek związanych z nieprawidłowym  dopasowaniem Odbiorcy oraz zweryfikuje osobę pod kątem czy dana osoba jest właścicielem przyłącza wod/kan i jest uprawniony do otrzymywania informacji.    

 

Zachęcamy do korzystania z portalu e-Klient na stronie Spółki https://www.sredzkawoda.pl, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące rozliczeń z Odbiorcą Usług.

 

 

08.12.2022r

UWAGA 

    Średzka  Woda  sp.  z  o.o.  w  Środzie  Śląskiej  ul.  Sikorskiego  43  informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu      08 grudnia 2022r, do godziny 13.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody  w miejscowości Michałów.

Za utrudnienia przepraszamy

 

    Z powodu nieobecności inkasenta w pracy w miesiącu grudniu 2022r nie będą dokonywane odczytu wodomierzy z ulic : Żwirki i Wigury, Kościuszki , Świdnicka, Probusa, Ks. Jadwigi, Flamandzka, Winnicza, Mostowa , Jagiellońska , Wiejska, Leśna oraz Trakt św. Jakuba. W związku z powyższym prosimy mieszkańców w/w ulic o podawanie stanu wodomierza do 02.12.2022r na :

stronie internetowej : https://sredzkawoda.pl/odczyty-wodomierzy

portalu: https://ebok.wodkan.pl/Sroda_slaska/

adres e-mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl

telefonicznie: 71 3173296 podając swój nr: nabywcy/płatnika

W przypadku braku kontaktu zostanie wystawiona faktura prognozowana na podstawie średniego zużycia wody  z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych.  

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

                                                                                               14.07.2022r

Monitoring poboru wody z hydrantów na ternie Gminy Środa Śląska.

 

    W celu zapobiegania nielegalnym poborom wody z hydrantów Spółka zamontowała hydranty wyposażone w  system monitorowania poboru wody. Przy każdej próbie ingerencji  system powiadomi natychmiast służby techniczne Spółki, co umożliwi szybkie podjęcie stosownych działań w celu ustalenia sprawców nielegalnego poboru wody.

      Średzka Woda sp. z o. o. przypomina, że z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej może korzystać tylko Straż Pożarna oraz upoważnieni pracownicy Spółki.

 

 

UWAGA

Średzka Woda sp. z o. o. informuje, że faktury drogą e-mailową        z dniem 03.03.2022r. będą wysyłane z adresu e-mail: efaktury@sredzkawoda.pl.

 

Spółka Średzka Woda informuje, że dokonuje wymian wodomierzy  na  terenie gminy Środa Śląska, którym kończy się legalizacja. Monteży posiadają stosowne upoważnienia.

 

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309
BDO: 000147558
sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska;

2. wszystkie informacje dot. ochrony  Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod linkiem: RODO.