INFORMACJA  

W związku z pojawiającymi się często  pytaniami mieszkańców odnośnie własności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska, Spółka Średzka Woda pragnie wyjaśnić nurtujące zagadnienia.

Zagadnienie własności przyłączy reguluje  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie ze wskazaną ustawą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne są własnością właścicieli nieruchomości. Realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Przyłącze wodociągowe jest definiowane jako  odcinek pomiędzy siecią wodociągową ( początek przyłącza to wpięcie do sieci wraz zasuwą przyłączeniową ) a zaworem za wodomierzem.  ( rysunek nr  1 kolor niebieski)

Przyłącze kanalizacyjne jest definiowane jako  odcinek pomiędzy siecią kanalizacji sanitarnej ( początek przyłącza to wpięcie przez trójnik/ tzw. siodło lub wpięcie do studni kanalizacji sanitarnej ) a studnią rewizyjną, która  znajduje  się  najbliżej nieruchomości właściciela ( rysunek nr 1 kolor czerwony ) lub, w przypadku braku studni rewizyjnej, przyłącze kończy się na granicy nieruchomości  ( rysunek nr 2 ).

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym właściciele nieruchomości powinni  zabezpieczyć odpowiednio przyłącza, zwłaszcza wodociągowe, przed  uszkodzeniami mechanicznymi jak i niskimi temperaturami poniżej 0 stopni. Brak zabezpieczenia może skutkować uszkodzeniem przyłącza  pod wpływem niskiej temperatury.  Koszty naprawy będzie ponosił właściciel nieruchomości .

Pragniemy również przypomnieć , że  Spółka nie odpowiada za kanalizację deszczową. Kanalizacja ta jest w zarządzie Gminy Środa Śląska.  Spółka może dokonać wymiany naprawy kanalizacji deszczowej tylko na podstawie zlecenia złożonego przez Gminę Środa Śląska.

 

 

                                                                                          

20.08.2020r.

Zmiana zasad telefonicznej obsługi klienta w Średzkiej Wodzie.

UWAGA: Stan wodomierza w przypadku, kiedy  Inkasent  Średzkiej Wody nie miał dostępu ( Odbiorcy nie było w lokalu ) do wodomierza, można zgłosić  w następujący sposób :

 

  1. Zgłosić pod linkiem https://www.sredzkawoda.pl/odczyty-wodomierzy
  2. Przesłać na adres e-mailowy sredzka_woda@srodaslaska.pl z podaniem w treści e-maila numeru nabywcy .
  3. Zgłosić telefonicznie pod nr tel. 71 3173296 podając numer nabywcy (warunek konieczny ).

 

Wszelkie informacje związane z kontem Odbiorcy Usług zostaną udzielone tylko po podaniu numeru nabywcy. Informacje nie będą udzielane na podstawie imienia                     i nazwiska Odbiorcy lub adresu Odbiorcy.

 

Ośmiocyfrowy numer nabywcy znajduje się w prawym górnym rogu faktury,  w przypadku kiedy faktura nie posiada adresu korespondencyjnego /  w lewym górnym rogu kiedy faktura zawiera adres korespondencyjny. 

Na fakturze wystawionej przez Inkasenta  numer nabywcy znajduje się w lewym górnym rogu.

 

Wprowadzone zmiany maja na celu eliminowanie omyłek związanych z nieprawidłowym  dopasowaniem Odbiorcy oraz zweryfikuje osobę pod kątem czy dana osoba jest właścicielem przyłącza wod/kan i jest uprawniony do otrzymywania informacji.    

 

Zachęcamy do korzystania z portalu e-Klient na stronie Spółki https://www.sredzkawoda.pl, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące rozliczeń z Odbiorcą Usług.

 

 

                                                                                                03.02.2023r

UWAGA

Średzka  Woda  sp.  z  o.o.  w  Środzie  Śląskiej  ul.  Sikorskiego  43  informuje, że z powodu awarii na magistrali wodociągowej w dniu 03 luty  2023r, do godziny 15.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody  w miejscowości Michałów.

Za utrudnienia przepraszamy.

05.01.2023r

UWAGA WAŻNE

Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej informuje , że podlicznik jest to wodomierz należący do właścicieli nieruchomości/ lokalu      i znajduję się za głównym wodomierzem. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i umową na dostawę wody i odbiór ścieków. Właściciele podliczników mają obowiązek wymiany wodomierzy po upływie ważności legalizacji metrologicznej, czyli po upływie pięciu pełnych lat licząc od następnego roku legalizacji wodomierza.

W związku z powyższym  do wystawienia faktur za wodę            i ścieki od dnia 05.01.2023r, w przypadku podliczników po upływie terminu legalizacji, Spółka przyjmuje ilość pobranej wody wynikającą z  rozliczenia proporcjonalnego różnicy między głównym wodomierzem a pozostałymi podlicznikami posiadającymi legalizację.

Do rozliczenia wodomierzy( podlicznika ) ze wskazania Spółka przystąpi po wymianie wodomierza z aktualną legalizacją      od następnego okresu rozliczeniowego.

 

Zalecany wodomierz ( podlicznik ) : 

APATOR JS Smart C+ (do R160) Wodomierz jednostrumieniowy (DN15-20)+ nakładka radiowa AT-WMBUS 16-02 (15-20)

 

                                                                                               14.07.2022r

Monitoring poboru wody z hydrantów na ternie Gminy Środa Śląska.

 

    W celu zapobiegania nielegalnym poborom wody z hydrantów Spółka zamontowała hydranty wyposażone w  system monitorowania poboru wody. Przy każdej próbie ingerencji  system powiadomi natychmiast służby techniczne Spółki, co umożliwi szybkie podjęcie stosownych działań w celu ustalenia sprawców nielegalnego poboru wody.

      Średzka Woda sp. z o. o. przypomina, że z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej może korzystać tylko Straż Pożarna oraz upoważnieni pracownicy Spółki.

 

 

UWAGA

Średzka Woda sp. z o. o. informuje, że faktury drogą e-mailową        z dniem 03.03.2022r. będą wysyłane z adresu e-mail: efaktury@sredzkawoda.pl.

 

Spółka Średzka Woda informuje, że dokonuje wymian wodomierzy  na  terenie gminy Środa Śląska, którym kończy się legalizacja. Monteży posiadają stosowne upoważnienia.

 

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309
BDO: 000147558
sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska;

2. wszystkie informacje dot. ochrony  Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod linkiem: RODO.