INFORMACJA  

W związku z pojawiającymi się często  pytaniami mieszkańców odnośnie własności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Środa Śląska, Spółka Średzka Woda pragnie wyjaśnić nurtujące zagadnienia.

Zagadnienie własności przyłączy reguluje  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie ze wskazaną ustawą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne są własnością właścicieli nieruchomości. Realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Przyłącze wodociągowe jest definiowane jako  odcinek pomiędzy siecią wodociągową ( początek przyłącza to wpięcie do sieci wraz zasuwą przyłączeniową ) a zaworem za wodomierzem.  ( rysunek nr  1 kolor niebieski)

Przyłącze kanalizacyjne jest definiowane jako  odcinek pomiędzy siecią kanalizacji sanitarnej ( początek przyłącza to wpięcie przez trójnik/ tzw. siodło lub wpięcie do studni kanalizacji sanitarnej ) a studnią rewizyjną, która  znajduje  się  najbliżej nieruchomości właściciela ( rysunek nr 1 kolor czerwony ) lub, w przypadku braku studni rewizyjnej, przyłącze kończy się na granicy nieruchomości  ( rysunek nr 2 ).

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym właściciele nieruchomości powinni  zabezpieczyć odpowiednio przyłącza, zwłaszcza wodociągowe, przed  uszkodzeniami mechanicznymi jak i niskimi temperaturami poniżej 0 stopni. Brak zabezpieczenia może skutkować uszkodzeniem przyłącza  pod wpływem niskiej temperatury.  Koszty naprawy będzie ponosił właściciel nieruchomości .

Pragniemy również przypomnieć , że  Spółka nie odpowiada za kanalizację deszczową. Kanalizacja ta jest w zarządzie Gminy Środa Śląska.  Spółka może dokonać wymiany naprawy kanalizacji deszczowej tylko na podstawie zlecenia złożonego przez Gminę Środa Śląska.

 

Z fakturą elektroniczną taniej

Zarząd Spółki Średzka Woda Sp. z o.o. informuje Odbiorców Usług, że od dnia 24 lipca br. opłaty abonamentowe będą zróżnicowane w zależności od formy otrzymywanej faktury. Dla odbiorców usług rozliczanych wodomierzem o przepływie do 10m3/h i odprowadzających ścieki bytowe miesięczne opłaty abonamentowe wynoszą:

                                Abonament za wodę Abonament za ścieki Razem

Faktura paierowa                  5,50                         5,14                    10,64               

Faktura elektroniczna          4,58                         4,22                     8,80                                         

Różnica w opłacie miesięcznej wynosi 1,84 zł. Usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców są fakturowane w okresach dwumiesięcznych. Przejście na fakturę elektroniczną pozwoli zaoszczędzić w okresie rozliczeniowym 3,68 zł.

Aby otrzymywać faktury elektroniczne należy wypełnić oświadczenie i przesłać je do Spółki w formie papierowej lub elektronicznej. Oświadczenie znajduje się na stronie Spółki sredzkawoda@srodaslaska.pl w zakładce Pliki do pobrania , pkt 16, link do oświadczenia https://www.sredzkawoda.pl/file/public/0342fd68-3c0a-11e9-9efb-525400e16d32/oswiadczenie-do-faktur-i-sms.pdf  lub bezpośrednio na stronie pod linkiem https://www.sredzkawoda.pl/zgoda-na-wyst-faktur-droga-mailowa

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną zapewnia pewność i szybkość dostarczenia oraz wygodną formę przechowywania. Zachęcamy Odbiorców Usług do skorzystania z tej formy otrzymywania faktur.

                                                                                          

20.08.2020r.

Zmiana zasad telefonicznej obsługi klienta w Średzkiej Wodzie.

UWAGA: Stan wodomierza w przypadku, kiedy  Inkasent  Średzkiej Wody nie miał dostępu ( Odbiorcy nie było w lokalu ) do wodomierza, można zgłosić  w następujący sposób :

 

  1. Zgłosić pod linkiem https://www.sredzkawoda.pl/odczyty-wodomierzy
  2. Przesłać na adres e-mailowy sredzka_woda@srodaslaska.pl z podaniem w treści e-maila numeru nabywcy .
  3. Zgłosić telefonicznie pod nr tel. 71 3173296 podając numer nabywcy (warunek konieczny ).

 

Wszelkie informacje związane z kontem Odbiorcy Usług zostaną udzielone tylko po podaniu numeru nabywcy. Informacje nie będą udzielane na podstawie imienia                     i nazwiska Odbiorcy lub adresu Odbiorcy.

 

Ośmiocyfrowy numer nabywcy znajduje się w prawym górnym rogu faktury,  w przypadku kiedy faktura nie posiada adresu korespondencyjnego /  w lewym górnym rogu kiedy faktura zawiera adres korespondencyjny. 

Na fakturze wystawionej przez Inkasenta  numer nabywcy znajduje się w lewym górnym rogu.

 

Wprowadzone zmiany maja na celu eliminowanie omyłek związanych z nieprawidłowym  dopasowaniem Odbiorcy oraz zweryfikuje osobę pod kątem czy dana osoba jest właścicielem przyłącza wod/kan i jest uprawniony do otrzymywania informacji.    

 

Zachęcamy do korzystania z portalu e-Klient na stronie Spółki https://www.sredzkawoda.pl, gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące rozliczeń z Odbiorcą Usług.

 

 

AWARIE

   Średzka  Woda  sp.  z  o.o.  w  Środzie  Śląskiej  ul.  Sikorskiego  43  informuje, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 7 grudnia 2021r,  do godziny 15 00 może nastąpić przerwa  w  dostawie  wody  w miejscowości Środa Śląska ul. Kasztanowa i Jastrzębia.

Za  utrudnienia  związane  z  poborem  wody  w/w  terminie przepraszamy

                                                                                        25.11.2021r

Spółka Średzka Woda informuje, że z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Lipnickiej droga 164/4 w Szczepanowie, ( okolice starcyh kurników) będzie nie przejezdna.

 

Zmiana organizacji ruchu potrwa do dnia 30.11.2021r.

Za utrudnienia przepraszamy

 

Spółka Średzka Woda informuje, że dokonuje wymian wodomierzy  na  terenie gminy Środa Śląska, którym kończy się legalizacja. Monteży posiadają stosowne upoważnienia.

 

                 

                                          

 

 

Średzka Woda Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska
ul. Sikorskiego 43

NIP: 9131561206
REGON: 020185449
KRS: 0000246309
BDO: 000147558
sekretariat tel./fax.          71 3172059
dział obsługi klienta tel. 71 3173296
pn.-pt. 7-15 
mail : sredzka_woda@srodaslaska.pl


tel. alarmowy- 994 - czynny całą dobę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej, ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska;

2. wszystkie informacje dot. ochrony  Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod linkiem: RODO.